Perkemahan Santri Nusantara
Perkemahan Santri Nusantara
Santri Minthol sebagai peserta perkemahan santri nasional